Trang thông tin điện tử
Xã Phước Thuận - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Phước Thuận

Lãnh đạo

1 Hồ Thành Nhân Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã
Số điện thoại: 0945.616.191
Email: nhanht@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
2 Nguyễn Thành Vĩnh Phó Bí thư Đảng uỷ xã
Số điện thoại: 0984.842.571
Email: vinhnt@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Công tác xây dựng Đảng
3 Phạm Hữu Thọ Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã
Số điện thoại: 0838.537.222
Email: thoph@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung về công tác Quản lý Nhà nước
4 Hoàng Chí Dân Phó Chủ tịch UBND xã
Số điện thoại: 0919.885.393
Email: danhc@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế - Nông nghiệp
5 Đinh Văn Tám Phó Chủ tịch UBND xã
Số điện thoại: 0904.386.869
Email: tamdv@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Văn hoá - Xã hội
6 Nguyễn Văn Lễ Phó Chủ tịch HĐND xã
Số điện thoại: 0365.696.781
Email: lenv@xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: HĐND xã